Faaliyet Alanı

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği BİROY Tüzüğü’nün “Genel Hükümler” başlıklı Birinci Bölüm’ün Birinci Madde’sinde, “Bu Meslek Birliği, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 7. maddesi uyarınca bağlantılı hak sahiplerinden İcracı sanatçıların (sinema eserleri ile ilgili) hakları alanında faaliyet gösterir.” şeklinde faaliyet alanının çerçevesi çizilmiştir.
Bu tanıma bağlı olarak yine tüzüğümüzün aynı bölümün “Birliğin Amacı” başlıklı üçüncü maddesinde amaçlar;
Her türden sinema, video, TV, dizi, bilgisayar ve internet ortamı filmleri, reklam, kısa veya uzun metrajlı filmler, her nevi bedii, ilmi, öğretici, teknik ve bilimsel filmler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, formatına, süresine ve tekniğine bakılmaksızın her türden sinematografik sinema eserleri ve/veya yapımlarında yer alan oyuncuların ortak çıkarlarını korumak, kollamak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.
Oyunculuğun gelişmesini ve mevcut sorunlarının çözümü için faaliyette bulunmak, oyuncuların kanun ve tüzük amacı çerçevesinde bir araya gelmesini ve dayanışmayı sağlamak, Birliğe üye sanatçıların haklarının takibi bakımından kamu tüzel kişi, özel tüzel kişiler ve gerçek kişilerle iş birliği yapmak, telif hukukunun gelişmesi için çalışmak.
Birliğe üye sanatçıların veya birliğin haklarının en geniş anlamda korunması ve takibi bakımından gerektiğinde yasama, yürütme, yargı organlarına müracaat etmektir,
şeklinde tanımlanmıştır.
Tüzüğümüzün “Birliğin Faaliyetleri” başlıklı 10.maddesi şu şekildedir:

“Madde 10- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkânlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
Üyelerinin yer aldığı yapımlarının, kullanımından veya yasalar ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
Üyelerinin yer aldığı yapımlarının her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
Üyelerinin yer aldığı yapımlarının kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile iş birliği yapmak,
Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:
aa. Üyelerinin yer aldığı tespitlerinin TV, Pay TV, dijital, kablolu TV’ler dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yayım veya mekanik suretle çoğaltım ve/veya yayım, kullanımından kaynaklanan ücretlerin, telif haklarının ve tazminatlarının tahsilini sağlamak,
bb. Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurarak gerek yurt içi gerekse yurt dışı festival, tanıtım, vb. organizasyonlara katılımlarda ve bu organizasyonların düzenlenmesinde maddi ve/veya manevi yardımların birlikçe toplanması, gerekli yerlerde kullanılması,
cc. Kablolu yayın, İnternet yoluyla, GSM ve Dijital yollar dahil bunlarla sınırlı olmaksızın üyelerin yer aldığı film tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
dd. Türk kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslararası bilimsel paneller ve kurultaylar düzenlemek,
ee. Üyelerinin sanatlarının yurtiçi ve dışında teşvikini, tanıtımını yapmak, üyelerin yer aldığı tespitleri içeren film yapımları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı alınacak yasal önlemler ve mücadele konusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre kurulmuş başka meslek birliklerinden dileyenlerle iş birliği yapmak,
ff. Kamu kurum ve kuruluşlarının üreteceği sinema ve televizyon yapımlarına oyunculuk anlamında danışmanlık hizmeti desteği verme,
gg. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yapacağı karşılıklı anlaşmalar uyarınca, bağlantılı hak sahibi yabancı uyruklu oyuncu kişilerin haklarını Türkiye’de korumak, izlemek, onlar adına doğacak tazminat ve eser sahibinin haklarına bağlantılı haklardan kaynaklanan ücretlerin tahsilini sağlamak.
hh. Talep halinde oyunculuk alanındaki ihtilaflarda hakemlik yapmak.”