DERLEME YÖNETMELİĞİ

Bilindiği üzere 29.02.2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ülkemizin Ulusal Kültür Mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla söz konusu Kanun gereğince her türlü kitap, süreli yayın gibi eserlerin yanı sıra görsel ve işitsel materyallerin birer nüshasının derleme kütüphanelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca, yayıncılık alanındaki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların değerli katkılarıyla gerçekleştirilen “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği” çalışmaları tamamlanmış ve söz konusu Yönetmelik 18/08/2012 tarihinde  28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda ve Yönetmelikte sinema ve müzik eserlerinin derlenmesine ilişkin ilgili kurumların yükümlülükleri bulunmaktadır.
   

Yönetmelik kapsamında Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin (ç), (d) bentleri gereğince sinema ve müzik eserleri derlenecektir. Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendine göre sinema ve müzik eserleri ikişer nüsha derlenerek bir adedi Milli Kütüphane Başkanlığına bir adedi de İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesine gönderilmesi, aynı şekilde Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan alenileşmiş müzik ve sinema eserlerinin Millî Kütüphane Başkanlığı ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi tarafından derleneceği açıkça ifade edilmektedir.

İthal edilen sinema ve müzik eserleri ise Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin (g) ile 5 inci maddenin (a) ve (b) bentleri gereğince derlenecektir. Eserlerin teslim edilme süresi çoğaltma işlemini izleyen on beş gündür. 4 üncü maddenin (g) bendi ile 5 inci maddede belirtilen eserler için ise altmış gündür.
 

Sinema müzik alanında meslek örgütleri olarak, sinema ve müzik eserlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde derlenmesinde sorumluluk ve katkılarınız öncelikle beklenmektedir.
Yönetmeliğin üyelerinize duyurulmasını ve ihtiyaç duyulması durumunda ortak bir bilgilendirme toplantısı yapılabileceği hususunda bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Onur Bilge KULA
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK: Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme
       Yönetmeliği ve eki (5 sayfa)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir